Sửa lỗi danh bạ sim ghép​

Từ itool ta vào: ​
/System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats/UIMobileCountryCodes.plist​
Mở file: UIMobileCountryCodes.plist ra ta tìm đến mã nước của máy lock ​
Ví dụ máy Bell Canada ta tìm đến dòng có chữ ca sửa lại chữ đó thành vn​
nếu bạn không biết mã đó bạn có thể vào:​
/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.AppSupport.plist​
trên 2 dòng máy lock hiện tên mã máy lock mạng ​
CPActiveCountryCode​
ca​
CPHomeCountryCode​
ca​
CPNetworkCountryCode​
vn​
Khởi động lại máy là có thể fix được lỗi danh bạ máy