Tag: Sửa lỗi sim ghép

Sửa lỗi danh bạ sim ghép​

Từ itool ta vào: ​ /System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats/UIMobileCountryCodes.plist​ Mở file: UIMobileCountryCodes.plist ra ta tìm đến mã nước của máy lock ​ Ví dụ máy Bell Canada ta tìm đến dòng có chữ ca sửa lại chữ đó thành vn​ nếu bạn không